Esenköy Belediyesi

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Geri

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

27 Mart 2023

T.C
YALOVA İLİ
ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait așağıda Pafta, Ada ve Parsel numarası, imar durumu, muhammen bedeli. geçici
teminat yazılı arsalar peșin olarak , 05/04/2023 Çarșamba günü saat 14:00 'da Encümen Huzurunda 2886 sayilı yasanın
45. maddesi uyarınca açık teklif usulü satışı yapılacaktır.
1- İsteklilerin 05/04/2023 Carșamba günü, ihale saati: 14:00'"de gerekli belgeler ile birlikte Esenköy Belediyesi
Hizmet binasındaki ihale komisyonu Başkanlığı nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak: istekliler
ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine
uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alımayacaktır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile
gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Söz konusu ihaleye ait sartname Belediyemiz Hizmet Binası'nda bulunan Gelir Șefliğinden 150-TL. -KDV
karşılığında temin edilebilir.
3- İhale bedeli üzerinden %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki -Türk Parası" ve ""Banka Teminat Mektupları"
teminat olarak kabul edilecektir.
4- Geçici teminatlar Belediyemiz Gelir Şefliği' ne yatırılarak bunlara ait makbuzlar ihale saatine kadar diğer
belgeler ile birlikte ilgili komisyona teslim edilmeleri gerekmektedir.
5- İhale pay miktarı tahmini bedeller üzerinden -10.000,00 TL (On Bin ) arttırılacaktır.
6- Istenilen Belgeler:
a) İhale Dökümanı (Șartname)
b) Geçici Teminauın yatırıldığına ilişkin makbuz
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d) Türkiye' de tebligat için adres beyanı (İhaleye girecek olan isteklilerin kanuni ikametgah sahibi olmaları
gerekmektedir.)
e) Isteklīlerin bir tüzel kişi olmas halinde, Șirket ise Ticaret Odasına kayıt belgesi ile şirket imza
sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul karan ile teklifite
bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı sureti
fihaleye temsilen katılyorsa yetkili olduğuna ilişkin belge
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde Ortak Girişim Beyannamesi"
(Bu belgeler ihale gunu saat 14:00 e kadar Belediye Yazı Isleri Müdürlüğüne teslim
edilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye kaulamayacaktır.)
Isbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıșta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

DİĞER DUYURULAR